Европроекти

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ДИТЕКС-СМ” ООД с предмет „Закупуване на Линия за преработка на естествени и синтетични текстилни материали и влагането им в производство на пълнени интериорни изделия - 1 брой"

Срок за подаване на оферти: 22.03.2021 г. – 29.03.2021 г.
Допълнителна информация:
Валидна до: понеделник, 29.03.2021 г.
Възложител: „ДИТЕКС-СМ” ООД

Тръжните документи по процедурата може да свалите от тук: https://jumpshare.com/b/Cu4TFaWyspyCUS6SEBNd

22.03.2021 г.


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА


На 10.12.2020 г. „ДИТЕКС-СМ” ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0274-С01 за проект „Подобряване на производствения капацитет в „ДИТЕКС-СМ” ООД чрез закупуване на ново производствено оборудване” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 – „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на обща стойност от 1 594 979.30 лв. (813 439.44 лв. европейско и 143 548.14 лв. национално съфинансиране) и е с продължителност 12 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на “ДИТЕКС-СМ” ООД. Дейността по проекта предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на нов актив, което ще допринесе за автоматизацията на производствения процес и повишаване на производствения капацитет на дружеството.

Специфичните цели на проекта са:
- подобряване на производствения процес и увеличаване производителността на предприятието с оглед удовлетворяване обемите на търсенето на пазара и създаване на предпоставки за разширяване на пазарните позиции;
 - осигуряване на необходимите предпоставки за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти с оглед пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания;
- разнообразяване на асортимента от предлагани продукти в съответствие с актуалните потребности и тенденции в търсенето на пазара;
 - намаляване на производствените разходи вследствие на оптимизация на производствените вериги;
 - намалена себестойност на единица продукт поради намаляване на производствените разходи;
 - внедряване на нови технологии в производствения процес с оглед осигуряване на устойчиво развитие в условията на динамична пазарна икономика с висок интензитет на конкуренцията на пазара.

Основната и специфичните цели на настоящия проект способстват за постигането на главната цел на процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия", Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж в МСП" - подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал.


12.12.2020 г.„ДИТЕКС - СМ”ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0343-C01 за проект „Повишаване енергийната ефективност на „ДИТЕКС - СМ”ООД” по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 435 223.20 лв. (369 939.72 лв. - европейско и 65 283.48 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основните направления на проектното предложение са:
- повишаване на енергийната ефективност вследствие на енергийни спестявания и намаляване на емисиите на CO2;
- увеличаване на производителността.
Специфичните цели на проекта са:
- Повишаване количеството на произвежданата продукцията;
- Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.
Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „Дитекс-СМ” ООД с предмет:
Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на:
-    автомат за обточване и затваряне на олекотени завивки и покривала за легло (Мярка 1) - 2 броя;
-    машина за рециклиране на отпадъчен материал (Мярка 2) - 1 брой.

Срок за подаване на оферти:19.03.2018 г.
Възложител: „Дитекс-СМ” ООД


Документите за тръжната процедура може да изтеглите ТУК
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за извършване на дейности по временно съхранение и третиране (оползотворяване) на отпадъци от текстилната и мебелната индустрии.

Документа може да изтеглите от ТУК