Европроекти

„ДИТЕКС - СМ”ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0343-C01 за проект „Повишаване енергийната ефективност на „ДИТЕКС - СМ”ООД” по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 435 223.20 лв. (369 939.72 лв. - европейско и 65 283.48 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основните направления на проектното предложение са:
- повишаване на енергийната ефективност вследствие на енергийни спестявания и намаляване на емисиите на CO2;
- увеличаване на производителността.
Специфичните цели на проекта са:
- Повишаване количеството на произвежданата продукцията;
- Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.


Loading...